ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ.TV
Image default
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΔΗΜΟΙΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Δήμαρχος Βριλησσίων: χωρίς ενημέρωση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος τα κλαδέματα της ΔΕΔΔΗΕ

Με επιστολή του προς την ΔΕΔΔΥΕ ο Δήμαρχος Βριλησσίων Κωνσταντίνος Βαφειάδης μεταφέροντας και την αγωνία και τις δικαιολογημένες αντιδράσεις των κατοίκων, επισημαίνει κακούς χειρισμούς στο θέμα των κλαδεμάτων των δέντρων ενώ αποκαλύπτει και αδιάλακτη στάση από την εταιρεία. Παράλληλα επισημαίνει την υποχρέωση της ΔΕΔΔΗΕ να βάζει μονωτικό υλικό και όχι να κόβει τα δέντρα σε αγωγούς χαμηλής τάσης.

Συγκεκριμένα ο κ. Βαφειάδης αναφέρει:

Είναι γνωστό ότι ιδιαίτερα κατά τα τελευταία έτη, με την ένταση των καιρικών φαινομένων, έχει παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια κακοκαιριών το δυσάρεστο φαινόμενο της πρόκλησης πολύωρων διακοπών ηλεκτροδότησης σε διάφορα σημεία της πόλης μας, ενώ διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις (έντονης χιονόπτωσης) η πλήρης ηλεκτροδότηση επανήλθε μετά από τρείς (3) ημέρες, μεταξύ άλλων και λόγω της πτώσης δέντρων ή κλαδιών δέντρων στις καλωδιώσεις του δικτύου σας.
Είναι προφανές ότι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εταιρείας σας ως προς την προληπτική και κατασταλτική επίβλεψη, συντήρηση κι επισκευή του δικτύου είναι ουσιώδης για την αποτροπή τέτοιων φαινομένων.
Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, είναι εξαιρετικά θετικό το γεγονός ότι κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, συνεργεία συνεργαζομένων με την εταιρεία σας αναδόχων εκτελούν εντός των ορίων της πόλης μας εργασίες κλαδεμάτων δέντρων, καθώς επιτέλους για πρώτη φορά η εταιρεία σας δρα προληπτικά και έγκαιρα για την αποτροπή τέτοιων φαινομένων, όπως τα ανωτέρω περιγραφόμενα.
Δυστυχώς όμως οι ανωτέρω εργασίες γίνονται χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας και χωρίς καμία πρόθεση συνεργασίας μεταξύ μας, ενώ παράλληλα έχει διαπιστωθεί ότι ο τρόπος εκτέλεσης των εργασιών σε ορισμένες περιπτώσεις έχει ως αποτέλεσμα κυριολεκτικά την αποψίλωση των δέντρων, χωρίς όρια και παντελώς δυσανάλογα προς τον επιδιωκώμενο σκοπό, που είναι η αποτροπή της επαφής των κλαδιών με τους αγωγούς/καλωδιώσεις του δικτύου σας, ενώ έτι χειρότερα έχει διαπιστωθεί ότι τα εν λόγω συνεργεία προβαίνουν, χωρίς τη λήψη συγκατάθεσης και συναίνεσης του Δήμου μας και χωρίς την απαιτούμενη άδεια, αλλά και χωρίς καν τη διατύπωση γνώμης της Υπηρεσίας του Δήμου, σε υλοτόμηση δέντρων, που δεν βρίσκονται καν σε επαφή ή άμεση εγγύτητα με το δίκτυό σας, αλλά βρίσκονται στο έναντι πεζοδρόμιο από διερχόμενες καλωδιώσεις του δικτύου, με την συνεπαγόμενη βλάβη στο περιβάλλον, την καταστροφή της αστικής χλωρίδας της πόλης μας και την υποβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος.
Αποκορύφωμα της εν λόγω κατάστασης είναι η ένταση που προκλήθηκε την 10.11.2023 επί της οδού Δωδεκανήσου αριθ. 39Α στην πόλη μας, όταν συνεργείο αναδόχου της εταιρείας σας, μετέβηκε (χωρίς ασφαλώς καμία προηγούμενη ενημέρωση του Τμήματος Αστικού Περιβάλλοντος και Πρασίνου Πόλης του Δήμου και κατ’επέκταση χωρίς συγκατάθεση εκ μέρους του Δήμου) στο εν λόγω σημείο όπου προτίθετο να ξεκινήσει εργασίες κοπής/υλοτόμησης δέντρου που βρισκόταν στο πεζοδρόμιο έναντι του διερχόμενου δικτύου της εταιρείας σας, με την επίκληση ενδεχόμενου κινδύνου πτώσης του εν λόγω δέντρου στην έναντι πλευρά και στις καλωδιώσεις του δικτύου σας, χωρίς όμως να υφίσταται καμία ένδειξη είτε για ασθένεια του εν λόγω δέντρου είτε για κλίση του προς την πλευρά της καλωδίωσης, για να δικαιολογείται τέτοιος κίνδυνος. Λόγω της άμεσης αντίδρασης των κατοίκων της περιοχής και παρουσία τόσο του υπογράφοντος την παρούσα Δημάρχου Βριλησσίων όσο και της κ. Προϊσταμένης του ως άνω Τμήματος Αστικού Περιβάλλοντος και Πρασίνου Πόλης του Δήμου, έγινε προσπάθεια για συνεννόηση προκειμένου να ανασταλούν οι εργασίες, προκειμένου να διαπιστωθεί η βασιμότητα των ισχυρισμών των υπευθύνων του συνεργείου για αναγκαιότητα υλοτόμησης του εν λόγω δέντρου κατόπιν συνεργασίας μεταξύ των Υπηρεσιών μας, καθώς και επικοινωνία με τον κ. Διευθυντή Περιφέρειας Αττικής της εταιρείας σας, στο πλαίσιο όμως των επικοινωνιών αυτών διαπιστώθηκε αδιαλλαξία εκ μέρους των εκπροσώπων της πλευράς σας, με την επίκληση αφ’ενός απεριόριστης διακριτικής ευχέρειας της εταιρείας σας να προβαίνει σε οποιαδήποτε εργασία (κλάδεμα/υλοτόμηση), αφ’ετέρου της ευθύνης σε περίπτωση επέλευσης οποιουδήποτε συμβάντος.
Σας είναι γνωστό ότι από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 211, 213 και 281 του κανονισμού εγκαταστάσεως και συντηρήσεως υπαιθρίων γραμμών κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 2 α.ν. 1672/1951 (σχετ. και άρθρο 12 α.ν. 100/1967) που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 70261/2374/1967 απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας (ΦΕΚ 608/6.10.1967), προκύπτει ότι η εταιρεία σας, ως καθολική διάδοχος του αποσχισθέντος κλάδου Διανομής της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία», σύμφωνα με το άρθρο 123 του Ν. 4001/2011, έχει υποχρέωση να επιβλέπει και να συντηρεί το δίκτυο, μεριμνώντας για τη λήψη όλων των απαραιτήτων μέτρων προς αποτροπή ζημιών. Ειδικά όσον αφορά την υποχρέωση για κλάδεμα των δέντρων σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 281 του ανωτέρω Κανονισμού ορίζονται τα εξής: «Α. Γενικότητες. Όπου υπάρχουν δένδρα πλησίον αγωγών γραμμών ενεργείας δέον να κλαδεύωνται, ώστε ούτε κίνησις των δένδρων ούτε η αιώρησις ή το ηυξημένον βέλος των αγωγών κατά την διάρκειαν αέρος ή χιονοθυέλλης ή λόγω υψηλοτέρας θερμοκρασίας να φέρη έν επαφή τους αγωγούς με τα δένδρα. Εξαιρέσις: Διά τους αγωγούς χαμηλοτέρας τάσεως, όπου η κλάδευσις είναι δύσκολος, ο αγωγός είναι δυνατόν να προστατευθή κατά της αποξέσεως καί της γειώσεως διά μέσου του δένδρου με παρεμβολήν μεταξύ αυτού και του δένδρου ενός καταλλήλου μονωτικού και επαρκώς μή απορροφητικού υλικού ή διατάξεως. Β. Είς διασταυρώσεις αγωγών ή συρμάτων και διασταυρώσεις σιδηροδρομικών γραμμών. Το άνοιγμα διασταυρώσεως και τα επόμενα γειτονικά ανοίγματα δέον να είναι απηλλαγμένα, όσον είναι πρακτικώς δυνατόν, από επικρεμάμενα δένδρα ή βαθμιαίως καταστρεφόμενα τοιαύτα τα οποία θα ήτο δυνατόν να επιπέσουν είς την γραμμήν».
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τη διάταξη του αρ. 71 του ν. 4876/2021 ορίζεται ότι: « 1. Επί εκτάσεων που διέπονται από τις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, στις οποίες διέρχονται δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.), προς τον σκοπό αύξησης της ανθεκτικότητας των δικτύων Διανομής, έναντι ακραίων καιρικών φαινόμενων που λαμβάνουν χώρα λόγω της κλιματικής αλλαγής, προβαίνει σε εργασίες κλαδεμάτων και υλοτομίας ιστάμενων, κεκλιμένων και κατακείμενων δασικών δένδρων, σύμφωνα με το παρόν. 2. Πριν την πραγματοποίηση των εργασιών της παρ. 1, η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. υποχρεούται στην υποβολή αιτήματος στην οικεία Δασική Αρχή για τη λήψη σχετικής άδειας. Η σχετική άδεια εκδίδεται αρμοδίως εντός δεκαπέντε (15) ημερών, από την ημέρα υποβολής του αιτήματος. Στην περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας του δευτέρου εδαφίου, η άδεια λογίζεται ως χορηγηθείσα και η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. δύναται να προβαίνει στις απαιτούμενες εργασίες, με απλή γνωστοποίηση προς το αρμόδιο Δασαρχείο ή Διεύθυνση Δασών για τις ανωτέρω εργασίες. 3. Κατά την εκτέλεση των εργασιών της παρ. 1, η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. υποχρεούται στην απομάκρυνση παραγομένων δασικών προϊόντων και υπολειμμάτων, σύμφωνα με τις υποδείξεις της εκάστοτε αρμόδιας δασικής υπηρεσίας. 4. Επί ιδιωτικών εκτάσεων δασικού χαρακτήρα προηγείται η λήψη από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. της έγγραφης συναίνεσης του ιδιοκτήτη, τα στοιχεία του οποίου γνωστοποιούνται αμελλητί στη Δ. Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. από την αρμόδια δασική υπηρεσία. Σε περίπτωση μη λήψης της έγγραφης συναίνεσης του ιδιοκτήτη εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης του πρώτου εδαφίου, η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια κατά το άρθρο 5 του ν. 998/1979 (Α’ 289) Αρχή, για την κοπή των δέντρων, η οποία εγκρίνει για λόγους δημοσίου συμφέροντος την διεξαγωγή εργασιών κλαδεμάτων και υλοτομίας δασικών δένδρων.5. Εφαρμοζομένων των παρ. 1 έως 3, οι εργασίες κλαδεμάτων και υλοτομίας από την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. δύνανται να λαμβάνουν χώρα και εντός πάρκων και αλσών, κατόπιν λήψης της γνώμης της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου Δήμου ή Περιφέρειας».
Περαιτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 5 του ν. 998/1979: «1. Η προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων, ως και ή λήψις των υπό του παρόντος νόμου προβλεπομένων ειδικωτέρων μέτρων, ανήκει εις την αρμοδιότητα της δασικής υπηρεσίας, ενεργούσης κατά τας οικείας περί τούτων διατάξεις ή τας ειδικάς διατάξεις του παρόντος νόμου. 2. Η μέριμνα δια την ανάπτυξιν, βελτίωσιν, αναδάσωσιν και προστασίαν των πάρκων, αλσών και των εντός των πόλεων ή οικιστικών περιοχών δενδροστοιχιών ανήκει εις τους οικείους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως ή τους επί τη βάσει σχετικής πολεοδομικής μελέτης αναλαβόντας την δημιουργίαν αυτών οίκιστικούς φορείς ή εις ίδια νομικά πρόσωπα επί τη βάσει ειδικών διατάξεων. Ωσαύτως η ως άνω μέριμνα δια δάση ή δασικάς εκτάσεις ή πάρκα, άλση και δενδροστοιχίας ευρισκομένας εντός αρχαιολογικών χώρων ανήκει εις τας αρμοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού. Αι ως άνω υπηρεσίαι και οργανισμοί δύνανται πάντως να ζητούν την συνδρομήν της δασικής υπηρεσίας, εφ` όσον συντρέχει περίπτωσις. Αι δασικαί υπηρεσίαι συνεργάζονται μετά των λοιπών δημοσίων υπηρεσιών και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εφ όσον πρόκειται περί λήψεως μέτρων προστασίας, η πραγματοποίησις των οποίων περιλαμβάνεται και εις την αρμοδιότητα των υπηρεσιών ή των νομικών τούτων προσώπων. Η εκτέλεση κάθε είδους έργων στα πάρκα και άλση ενεργείται μετά από σχετική μελέτη, που εγκρίνεται απ,την αρμόδια δασική αρχή και με την εποmεία της. Της έγκρισης αυτής προηγείται θετική γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, όπου αυτή απαιτείται για λόγους προστασίας αρχαιοτήτων.” 3. Η άσκησις των αρμοδιοτήτων άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή υπηρεσιών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή των δραστηριοτήτων δημοσίων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων δεν δύναται να ενεργήται κατά τρόπον θίγοντα τα, υπό την διαχείρισιν ή την επίβλεψιν του Υπουργείου Γεωργίας, ευρισκόμενα δάση και τας δασικάς εκτάσεις πέραν των, δια των διατάξεων του παρόντος νόμου ή των αποφάσεων της δασικής υπηρεσίας ή του Υπουργού Γεωργίας, τιθεμένων ορίων».
Εξάλλου, στο άρθρο 24 παρ. 1 του προϊσχύσαντος Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/1995, Φ.Ε.Κ. Α΄231/14-11-1995) ορίζεται ότι: «Η διοίκηση όλων των τοπικών υποθέσεων ανήκει στην αρμοδιότητα των δήμων και κοινοτήτων Στην αρμοδιότητα των δήμων και κοινοτήτων ανήκουν ιδίως: α) η κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία: ι)…. ιι) χώρων πρασίνου υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων», στη διάταξη του άρθρου 75 του ισχύοντος ν. 3463/2006 (Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα) ότι: «Οι αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων αφορούν, κυρίως, τους τομείς: ….γ) Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: 1. Η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών στις πόλεις και τα χωριά όπως η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων ύδρευσης, αφαλάτωσης, τηλεθέρμανσης, έργων ηλεκτροφωτισμού των κοινόχρηστων χώρων, η δημιουργία χώρων πρασίνου, χώρων αναψυχής, πλατειών και λοιπών υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων….», ενώ ο ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87), ορίζει στο άρθρο 83 παρ. 1 ότι: «1. … 2. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: α) … δ) τη συντήρηση των δημοτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δημοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής της δημοτικής κοινότητας, ε)……». Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων, συνάγεται ότι ο δήμος είναι αρμόδιος, μεταξύ άλλων, για τη συντήρηση, επίβλεψη και ασφαλή χρήση από πλευράς των πολιτών, των χώρων στους οποίους έχουν φυτευτεί δένδρα (ΣτΕ 4331/2000).
Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 2 περ. ζ΄ του ν. 4495/2017 προβλέπεται ότι: «…..2. Εγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας απαιτείται για τις εξής εργασίες:…. ζ) κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή σε Ζ.Ο.Ε., καθώς και σε οικισμούς προϋφιστάμενους του ν.δ. 17.7.1923 (Α 223) και οικισμούς οριοθετημένους με το από 24. 5.1985 π.δ.. Ειδικά, για την κοπή δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο πόλης ή οικισμού, Εγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας χορηγείται ύστερα από αίτηση, η οποία συνοδεύεται από Τεχνική Εκθεση του αρμόδιου γεωτεχνικού επιστήμονα και της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου δήμου και σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας».
Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει σαφώς ότι: α) η εταιρεία σας είναι αρμόδια και υπόχρεη να προβαίνει είτε σε κλαδέματα οποιουδήποτε δέντρου βρίσκεται πλησίον αγωγών γραμμών ενεργείας είτε σε κλαδέματα και υλοτόμηση δέντρων εντός δημοσίων/ιδιωτικών δασικών εκτάσεων με την τήρηση των διατυπώσεων του ν. 4876/2021, ειδικά δε όσον αφορά τα δημοτικά πάρκα/άλση εντός σχεδίου πόλης απαιτείται γνώμη και του οικείου Δήμου και λήψη έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας και β) για την υλοτόμηση δέντρου φυτεμένου σε πεζοδρόμιο απαιτείται προηγούμενη απόφαση και συγκατάθεση του οικείου Δήμου και λήψη έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.
Κατόπιν των ανωτέρω και αφού προηγουμένως εκφράσουμε την κατανόησή μας για την αναγκαιότητα λήψης προληπτικών μέτρων εκ μέρους της εταιρείας σας για την απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου σας, το οποίο όμως όφειλε να είχε υπογειοποιηθεί προ πολλού ιδίως σε περιοχές όπως τα Βόρεια Προάστια της Αθήνας που έχουν σημαντική βλάστηση στο πλαίσιο διατήρησης υψηλού βιωτικού επιπέδου προς αποτροπή της αναγκαιότητας επεμβάσεων στη χλωρίδα, αλλά και αντίστοιχα αφού ζητήσουμε να επιδείξετε αντίστοιχη κατανόηση στην αναγκαιότητα εκπλήρωσης καθήκοντος προστασίας του περιβάλλοντος εντός των ορίων της αρμοδιότητας του Δήμου μας, για την οποία ο Δήμος μας είναι υπόλογος και υπεύθυνος έναντι των κατοίκων και των δημοτών, σας καλούμε άμεσα:
α) να παύσετε κάθε εργασία υλοτόμησης δέντρων φυτεμένων σε πεζοδρόμια της πόλης μας και να τηρήσετε απαρέγκλιτα την κείμενη νομοθεσία, υποβάλλοντας για καθεμία από τις περιπτώσεις που, κατά την εταιρεία σας, κρίνεται απαραίτητη η υλοτόμηση τέτοιου δέντρου, Τεχνική Έκθεση του γεωτεχνικού επιστήμονα και σχετική αίτηση στο Αστικού Περιβάλλοντος και Πρασίνου Πόλης του Δήμου, προκειμένου να επιβεβαιωθεί από την Υπηρεσία μας ότι πράγματι συντρέχει περίπτωση κινδύνου πρόκλησης ζημίας στο δίκτυό σας και να παρασχεθεί κατά τη νόμιμη διαδικασία συγκατάθεση από το Δήμο μας για την κοπή των δέντρων και
β) μας παράσχετε πλήρη, αναλυτική και έγκαιρη ενημέρωση για το πρόγραμμα και τα σημεία των κλαδεμάτων εντός των ορίων του Δήμου μας, προκειμένου να υπάρχει η απαιτούμενη αγαστή συνεργασία, προς το σκοπό της διασφάλισης του κοινά επιδιωκώμενου δημοσίου συμφέροντος.
Ο Δήμαρχος Βριλησσίων

Κωνσταντίνος Βαφειάδης

Σχετικές αναρτήσεις

Συνεδριάζει του ΔΣ της ΚΕΔΕ παρουσία Λιβάνιου

admin

Οι πέντε βουλευτές που έχουν ήδη ανεξαρτητοποιηθεί πριν καν συμπληρωθεί πεντάμηνο από τις εκλογές

admin

Ζάκυνθος | Τελετή Ορκωμοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής

admin

Δήμος Τριφυλίας: Συλλυπητήριο μήνυμα του Δημάρχου Γ. Λεβεντάκη για την απώλεια κορυφαίου Καθηγητή Αρχαιολογίας Πέτρου Θέμελη

admin

Ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ Δ. Καφαντάρης στη 15η Σύνοδο ΦοΔΣΑ

admin

Το Περιφερειακό Τμήμα ΕΕΣ Άργους στα πλαίσια  της Παγκόσμιας Ημέρας Διαβήτη 

admin

Δημοπρατείται το έργο για το μεγαλύτερο πάρκο της Αθήνας, έκτασης 215 στρεμμάτων, στον Βοτανικό

admin

Δήμος Πάτρας κατά ΕΡΤ για το καρναβάλι

admin

Δήμος Καλλιθέας: Εγκρίθηκαν τα Ψηφιακά έργα «Έξυπνης πόλης» ύψους 2,87 εκατ.

admin

Μεσσηνία: Ξεκίνησαν οι εργασίες στο οδικό δίκτυο Μεσσήνη – Εύα – Λάμπαινα

admin

Στον δήμαρχο Αλεξανδρούπολης διπλωματική αντιπροσωπεία της Ολλανδίας

admin

Κρανίδι: Η Γιορτή Ελιάς και Ελαιολάδου αποτελεί κάθε φορά μια ευκαιρία να αναδεικνύεται ο τοπικός μας πλούτος και η παραγωγική δύναμη του Νομού μας

admin