ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ.TV
Image default
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΔΗΜΟΙΔΗΜΟΣΙΟΚΟΙΝΩΝΙΑΠΑΙΔΕΙΑ

Αργολίδα: Ανακοινώθηκαν οι Υποδιευθυντές – Τομεάρχες των Σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Υποδιευθυντές Τομεάρχες Σχολικών μονάδων ΔΔΕ Αργολίδας τοποθετήθηκαν με το υπ’ αριθμ.Φ11.3/4262/25-10-2023 έγγραφο της ΔΔΕ Αργολίδας έχοντας ως θέμα: “Τοποθέτηση Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων καθώς και Υπεύθυνων Τοµέων Εργαστηριακού Κέντρου Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας”

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας 

Έχοντας υπόψη:Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167, τ.Α’/30-9-85) «Δομή και Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Την παρ. 2 του άρθρου 101 του Ν.4763/2020 (Φ.Ε.Κ. 254/Α΄/21-12-2020) «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπ/σης Κατάρτισης και διά βίου Μάθησης…».
Τις διατάξεις του Νόμου υπ’ αριθμ. 3699 ΦΕΚ Α 199/2.10.2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τις διατάξεις του Π.∆. 18/2018 (Φ.Ε.Κ. 31/Α΄/23-02-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκαν καιισχύουν.
Την υπ΄ αριθμ. 170405/ΓΓ1 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 6273/τ.Β΄/28-12-2021 με θέμα:

«Καθορισμός ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης».Την αριθμ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 Υ.Α. «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
Τις διατάξεις του Ν.4823/2021 (Φ.Ε.Κ. 136/Α΄/03-08-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5539/11-08-2023 απόφαση Ανασυγκρότησης των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου του Περιφερειακού Διευθυντή Π.Ε και Δ.Ε. Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 6ΩΙ546ΝΚΠΔ-ΟΩΑ).
Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/68/100287/Ε3/2023 (ΦΕΚ 5426/τ. Β΄/12-09-2023) Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

«Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και των Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)».Την υπ’αριθμ.Φ.361.22/69/102006/Ε3/15-09-2023 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με θέμα «Επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και των Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)».
Την υπ’ αριθμ.πρωτ.Φ11.3/3689/19-09-2023/ΔΔΕ Αργολίδας: Προκήρυξη για την επιλογή Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων, Υποδιευθυντών Εργαστηριακών Κέντρων και Υπεύθυνων Τοµέων Εργαστηριακών Κέντρων.
Την αριθμ. 27/18-10-2023 πράξη του τοπικού συμβουλίου επιλογής Αργολίδας περί πρότασης τοποθέτησης των υποψηφίων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και των Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) Δ.Δ.Ε. Αργολίδας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τοποθετούμε τους/τις παρακάτω εκπαιδευτικούς στις αντίστοιχες κενές θέσεις Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων καθώς και Υπεύθυνων Τοµέων Εργαστηριακού Κέντρου αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας, για τις οποίες έγινε υποβολή αιτήσεων που πληρούσαν τα απαραίτητα κριτήρια, με τετραετή θητεία η οποία σε κάθε περίπτωση λήγει την 31 Ιουλίου 2027.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Α. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/ΝΤΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, Ε.Κ.

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ – Α.Μ. – ΚΛΑΔΟΣ- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ – ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ – ΣΕΙΡΑ

1. ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ 173230 ΠΕ02 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ 1η

2. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 160261 ΠΕ04.02 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ 2ος

3. ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 212835 ΠΕ03 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ

4. ΓΚΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 173271 ΠΕ02 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ

5. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 401522 ΠΕ78 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ

6. ΚΑΡΥΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 185751 ΠΕ02 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 1η

7. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 153677 ΠΕ11 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2ος

8. ΠΑΠΑΔΟΘΩΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 161025 ΠΕ11 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 1η

9. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 197623 ΠΕ03 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2η

10. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 169557 ΠΕ02 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ

11. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 195508 ΠΕ03 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ

12. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 189129 ΠΕ02 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 1η

13. ΚΟΤΣΟΒΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 158631 ΠΕ79.01 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 2η

14. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 193406 ΠΕ03 ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

15. ΒΕΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 206902 ΠΕ03 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ

16. ΠΙΠΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 207662 ΠΕ06 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ 1η

17. ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 218498 ΠΕ04.01 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ 2ος

18. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 205773 ΠΕ86 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ

19. ΠΕΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 179652 ΠΕ02 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 1η

20. ΔΑΒΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 209861 ΠΕ03 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2ος

21. ΚΑΡΠΑΤΣΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 155960 ΠΕ02 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 1η

22. ΚΟΤΣΟΒΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 154680 ΠΕ78 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2η

23. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 210047 ΠΕ 04.01 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ

24. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 196894 ΠΕ02 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

25. ΓΕΩΡΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 211255 ΠΕ83 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ

26. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΜΕΡΙΣΣΑ 702880 ΠΕ23 ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

27.ΤΣΑΓΓΟΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 215920 ΠΕ82 1ο Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ

Β. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Ε.Κ.

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Α.Μ. ΚΛΑΔΟΣ- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Ε.Κ. ΤΟΜΕΑΣ

1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ 219606 ΠΕ80 1ο Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ

2.ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 172078 ΠΕ82 1ο Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

3. ΠΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 199518 ΠΕ83 1ο Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οι ανωτέρω Υποδιευθυντές/ντριες και Υπεύθυνοι τομέων:

Α) Αναλαμβάνουν καθήκοντα (εκεί όπου τοποθετήθηκαν με σχετική πράξη ανάληψης) σύμφωνα με το αρθρ.7 της υπ’ αριθμ. Φ.361.22/68/100287/Ε3/2023 (ΦΕΚ 5426/τ. Β΄/12-09-2023- ΑΔΑ:65ΡΜ46ΝΚΠΔ-4ΡΜ) ) Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και των Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)», ήτοι το αργότερο εντός δύο(2) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης τοποθέτησής τους.

Β) Εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους, μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 42 του Ν.4823/2021 (Φ.Ε.Κ. 136/Α΄/03-08-2021).

Οι εν λόγω Υποδιευθυντές/ντριες και Υπεύθυνοι Τομέων, για όσο χρονικό διάστημα ασκούν τα καθήκοντά τους, λαμβάνουν το σύνολο των επιδομάτων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τους/τις Υποδιευθυντές/ντριες Σχολικών Μονάδων Εργαστηριακών Κέντρων και Υπευθύνους Τομέων Ε.Κ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δρ Βασίλειος Πολύδωρος

Σχετικές αναρτήσεις

Ελαιόλαδο: Πόσο έχει το περσινό και πόσο πωλείται στο ελαιοτριβείο

admin

Μελέτη: Τα αντιβιοτικά για κοινές παιδικές λοιμώξεις δεν είναι πλέον αποτελεσματικά

admin

Αγγελούδης: Το Ε.Ε.Θ. πολύτιμος συνομιλητής για την επόμενη ημέρα της πόλης

admin

Γ. Γαβρήλος: Ιδεοληπτική και εκδικητική η απόφαση της Κυβέρνησης να καταργήσει το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας στο Άργος

admin

Καταπολεμά ο δήμος Αθηναίων τη σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους εργασίας του

admin

Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει ο Δήμος Αλίμου

admin

Παρέμβαση αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου για υποθέσεις παράνομου στοιχηματισμού και ντόπινγκ

admin

ΠΝΑ: Kατασκευή, βελτίωση και αναβάθμιση κτιριακών υποδομών νηπιαγωγείων

admin

H έναρξη του 33ου Φεστιβάλ Ναυπλίου, με την παρουσίαση της Ισπανικής Συμφωνίας BINTEO

Διαχειριστής

Βόλος: Αρρωστημένη η δράση του 33χρονου βιαστή

admin

24h Swim For Good: Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία αγάπης στο Άργος για τα παιδιά που μας έχουν ανάγκη

admin

Ο καθαρισμός του ρέματος Ραφήνας δεν είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής

admin