ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ.TV
Image default
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΔΗΜΟΙΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων

Συνεδριάζει, την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023, ώρα 11:30, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων με τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση: 1) Του από 03-11-2023 πρακτικού του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, 2)
  Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, Μικροκινητικότητα,
  Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Μετακινήσεων Δήμου Πατρέων» του Υποέργου Νο8 της
  Πράξης: «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους
  της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
  Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», με
  βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 5074/16-05-2022 του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης
  Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 5163963, ενδεικτικού προϋπολογισμού
  432.770,33€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με την αριθ. αρ. 1/2023 μελέτη του τμήματος
  Συγκοινωνιακού & Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου- Αντ/ρχος, Κ.
  Καραντζιάς – Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια)
 2. 1) Έγκριση του από 02/10/23 Πρακτικού του Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης
  Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού και ως εκ
  τούτου: 2) Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την «Προμήθεια Μηχανολογικού
  Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της Πολιτικής Προστασίας και Δ/νσης Τοπικής
  Οικονομίας του Δήμου Πατρέων», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 61.999,44€ (συμπ/νου
  ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με την αριθ. 05/2023 μελέτης του τμήματος Σχεδιασμού Μελετών και
  Ελέγχου, λόγω άγονης διαδικασίας και 3) Εκκίνηση νέας διαγωνιστικής διαδικασίας, με
  τροποποίηση των όρων της μελέτης (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης Πετρόπουλος,
  Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντές)
 3. 1) Έγκριση πρακτικών αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου για την ηλεκτρονική
  αποσφράγιση και αξιολόγηση, δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και
  οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, 2) Ανάδειξη προσωρινών
  αναδόχων, του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια

2
Αθλητικού Εξοπλισμού, Προμήθεια, Επιθεώρηση, Συντήρηση και Επισκευή Οργάνων
Γυμναστικής Εξωτερικού Χώρου και Υπαίθρου του Δήμου Πατρέων», προϋπολογισμού δαπάνης
165.929,36€ (συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%) της αριθ. 03/2023 μελέτης της Δ/νσης Παιδείας, δια
Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας, Τμήμα Άθλησης Πολιτισμού και Νέας Γενιάς
(εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια)

 1. Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και όρων δημοπράτησης του έργου:
  «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
  (2023)», προϋπολογισμού 2.000.000,00€, με Φ.Π.Α. (υπ’ αριθ. 10/2023 Μελέτη)
  (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής)
 2. Εξειδίκευση πιστώσεων συνολικού ποσού 80,00€, σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.00003, για
  την πληρωμή του Ανταποδοτικού Τέλους ΤΕΕ (e-άδειες) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν.
  Μωραΐτης- Αρμ. Δ/ντής)
 3. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθ. 179/2023 αποφάσεως του Μονομελούς
  Πρωτοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου – Νομική Σύμβουλος).
 4. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθ. 640/2022 αποφάσεως του Μονομελούς
  Πρωτοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου – Νομική Σύμβουλος).
 5. Έγκριση των από 2/11/2023 πρακτικών του αρμόδιου Γνωμοδοτικού Οργάνου και ως εκ
  τούτου ανάδειξη προσωρινoύ αναδόχου του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού
  Διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών από Τεχνικούς Ασφάλειας για την Υγιεινή και
  Ασφάλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Πατρέων από ενώσεις φυσικών
  προσώπων ή ΕΞΥΠΠ», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 41.976,48 ευρώ (συμπ/νου 24%
  Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την αριθμ. 6/2023 μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντριες)
 6. Ανασυγκρότηση Γνωμοδοτικού οργάνου (επιτροπή διαγωνισμού) των Δ/νσεων: 1.
  Διοίκησης & Δημοτικής Κατάστασης 2. Διαχείρισης Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας 3.
  Κοινωνικής Προστασίας 4. Παιδείας & Αθλητισμού Οικονομικών Υπηρεσιών και 5. των
  Υπηρεσιών Δημάρχου (Γραφείο Δημάρχου – Αντιδημάρχων, Γραφείο Τύπου και Δημοσίων
  Σχέσεων, Γραφείο του Πολίτη και Μέριμνας για την υποστήριξη ευπαθών ομάδων, Αυτοτελές
  Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Αυτοτελές Γραφείο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας για
  το έτος 2023 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια)
 7. Απαλλαγή Προέδρου Κοινότητας Αραχωβιτίκων, υπολόγου πάγιας Προκαταβολής έτους
  2023 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια)
 8. Έγκριση κάλυψης εξόδων για τη νομική υποστήριξη του Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού
  Έργου –Η/Μ και Έργων Υποδομής του Δήμου Πατρέων (ΚΟΡΔΑ ΧΡΗΣΤΟΥ) σε ασκηθείσα
  ποινική δίωξη δυνάμει του υπ’ αριθ.: ΩΡ1192/21 κλητηρίου θεσπίσματος (Ημερομηνία
  Δικασίμου: 20/11/2023) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ

Σχετικές αναρτήσεις

Δέντρα σπόνσορες ζωής στην Τρίπολη

admin

Σε 47 σημεία το δίκτυο μωβ κάδων στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης

admin

Δήμος Χανίων: Δράσεις Πρόληψης ασθενειών και Προαγωγής Υγείας σε ωφελούμενους του ΤΕΒΑ

admin

Γ. Γαβρήλος: Ιδεοληπτική και εκδικητική η απόφαση της Κυβέρνησης να καταργήσει το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας στο Άργος

admin

Θέματα του πρωτογενή τομέα συζήτησαν ο Περιφερειάρχης με τους διευθυντές των ΔΑΟΚ

admin

Θανάσης Βασιλόπουλος – Δήμαρχος Καλαμάτας

admin

25 τουριστικές επενδύσεις εν όψει 2024

admin

Δύο καινούρια φορτηγά οχήματα 4×4 με αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα για την Πολιτική Προστασία του Δήμου Δυτικής Σάμου

admin

Υπουργείο Παιδείας: Προσλήψεις 10.753 αναπληρωτών – Όλα τα ονόματα

admin

Χάρης Δούκας: Η «έξυπνη πόλη» δεν θα είναι ένα τεχνολογικό έργο, αλλά κοινωνικό

admin

Δήμος Παιανίας: Δίχως απώλειες ολοκληρώθηκε η αντιπυρική περίοδος

admin

Άργος: Δεκτή η παραίτηση Καμπόσου από πρόεδρος της ΔΕΥΑΑΡΜ – Ποιος θα τον αντικαταστήσει

admin